Network

เครือข่ายการจัดเก็บทรัพยากรชีวภาพและสารสนเทศ

เพื่อสนับสนุนการดำเนินการและสร้างความร่วมมือในการจัดการทรัพยากรชีวภาพฯ ของเครือข่ายอย่างมีมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ

องค์กรพันธมิตรในเครือข่าย V-Resource

Contact Us