Join the network

ร่วมเป็นองค์กรพันธมิตรในเครือข่าย V-Resource

ทรัพยากรชีวภาพทางการแพทย์เป็นหัวใจสำคัญต่อการวิจัยและพัฒนาวัคซีนของประเทศ ความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานด้านทรัพยากรชีวภาพทางการแพทย์ทั้งภาครัฐและเอกชนจะนำไปสู่การรวมพลังขับเคลื่อนการวิจัยพัฒนาและการผลิตวัคซีนได้เอง สร้างความมั่นคงด้านสุขภาพและสาธารณสุขอันเป็นรากฐานความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ

การต่อยอดงานวิจัยพัฒนาวัคซีนจากทรัพยากรชีวภาพทางการแพทย์ที่มีอยู่จะช่วยเพิ่มศักยภาพความสำเร็จในการผลิตวัคซีนต่อโรคต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นมาตรการเชิงป้องกันทั้งในภาวะปกติและภาวะทีมีการระบาด

การเข้าร่วมเป็นองค์กรพันธมิตรในเครือข่ายคลังทรัพยากรชีวภาพและสารสนเทศเพื่อการวิจัยและพัฒนาวัคซีนของประเทศ จะเป็นโอกาสของการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างผลกระทบและนวัตกรรมเชิงบวกด้านวัคซีนของประเทศ

โอกาสความร่วมมือ

  • ทุนวิจัยพัฒนาด้านวัคซีน
  • การฝึกอบรมด้านการจัดการทรัพยากรชีวภาพทางการแพทย์
  • การมีคลังสำรองทรัพยากรชีวภาพ
  • ความร่วมมือกับเครือข่ายนานาชาติ

การเข้าร่วมเป็นองค์กรพันธมิตรในเครือข่าย V-Resource เพียงส่งรายละเอียดของหน่วยงานของท่าน เช่น คลังจัดเก็บทรัพยากรชีวภาพทางการแพทย์มีความสำคัญต่อหน่วยงานหรือโครงการของท่านอย่างไร และมีงานวิจัยพัฒนาด้านทรัพยากรชีวภาพทางการแพทย์เพื่อการพัฒนาวัคซีนอะไรบ้าง โดยกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง

แบบฟอร์มรายละเอียดของหน่วยงานเครือข่ายฯ เพื่อแสดงบนเว็บไซต์ V-Resource


your image

     +      =