Event

Event

V-resource จับมือคณะสัตวแพทยฯ มอ. เข้าร่วมพันธมิตรเครือข่ายฯ

หลังจากการสร้างฐานรองรับเครือข่ายคลังชีววัสดุทางการแพทย์ในระยะเริ่มต้น โครงการ V-resource ก็ได้เดินหน้าเข้าสู่ระยะที่ 2 ซึ่งมุ่งเป้าสู่การสร้างธนาคารชีวภาพสำหรับชีววัสดุทางการแพทย์ระดับประเทศ โดยมีสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน), ศูนย์ชีววัสดุประเทศไทย (TBRC) ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ, และหน่วยงานพันธมิตรในเครือข่ายฯ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และมหาวิทยาลัยเป็นกำลังขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 คณะวิทยากรของศูนย์ชีววัสดุประเทศไทยนำโดย ดร. ลิลี่ เอื้อวิไลจิตร ผู้อำนวยการศูนย์ชีววัสดุประเทศไทย ร่วมกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดการสาธิตระบบการจัดการคลังชีววัดุ ณ อาคารจุฬาภรณการุณยรักษ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เพื่อกระจายความรู้เกี่ยวกับการจัดการคลังชีววัสดุเพื่อการวิจัยที่มีประสิทธิภาพและสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของศูนย์ชีววัสดุทางการแพทย์ระดับประเทศ

มีผู้เข้าร่วมฟังการสาธิตทั้งหมด 23 ท่านจากคณะและศูนย์วิจัยในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และได้รับเกียรติจาก ผศ. สรวัฒน์ ทองสงวน รองคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มาเป็นประธานเปิดงาน นอกจากการบรรยายโดย ดร. ลิลี่ เอื้อวิไลจิตร และ ดร. สุภาวดี อิงศรีสว่าง นักวิจัยอาวุโสและหัวหน้าทีมพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลคลัง TBRC แล้ว ยังมีการสาธิตการใช้งานโปรแกรม iCollect ซึ่งเป็นโปรแกรมสำหรับจัดการข้อมูลคลังชีววัสดุโดยเฉพาะที่ (TBRC) พัฒนาขึ้นเอง

การสาธิตผ่านไปด้วยความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ภายใต้บรรยากาศแห่งมิตรภาพ ผศ. สรวัฒน์ ทองสงวน และ ผศ. วรรณรัตน์ แซ่ชั่น ตัวแทนคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความยินดีที่จะเข้าร่วมในเครือข่าย V-resource และจะนำเรื่องเข้าที่ประชุมของคณะฯ เพื่ออนุมัติต่อไป นับเป็นหมุดหลักสำคัญอีกครั้งของโครงการฯ ที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะมาเป็นหน่วยงานสังกัดมหาวิทยาลัยทางภาคใต้แห่งแรกในเครือข่าย V-resource ของเรา