Event

Event

การประชุมวิชาการ “การกำหนดมาตรฐานและจริยธรรมเพื่อการจัดเก็บชีววัสดุทางการแพทย์” (Standardization and ethical issues for biomedical collection)

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 ศูนย์ชีววัสดุประเทศไทย (TBRC) ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ได้จัดการประชุมวิชาการ “การกำหนดมาตรฐานและจริยธรรมเพื่อการจัดเก็บชีววัสดุทางการแพทย์” (Standardization and ethical issues for biomedical collection) ณ ห้องกรกมล โรงแรมเดอะสุโกศล พญาไท กรุงเทพฯ มีอาจารย์มหาวิทยาลัย, บุคลากรวิจัยและนักวิชาการ 40 ท่านจากหน่วยวิจัยบริษัท, หน่วยงานของรัฐ, สถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยกว่า 30 หน่วยงานเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้

ดร. ลิลี่ เอื้อวิไลจิตร ผอ. ศูนย์ชีววัสดุประเทศไทย กล่าวเปิดการประชุมแนะนำหลักการและความสำคัญของเครือข่ายคลังทรัพยากรชีวภาพต่อศักยภาพการแข่งขันทางงานวิจัยของประเทศ

การประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีประสบการณ์ด้านการจัดการคลังทรัพยาชีวภาพและธนาคารชีวภาพ ได้แก่ รศ. ดร. Tan Soo Yong จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (NUS) ผู้ผลักดันมาตรฐานและการสร้างธนาคารชีวภาพ (Biobank) และเครือข่ายธนาคารชีวภาพเสมือน (Virtual biobank) ระหว่างโรงพยาบาลในสิงคโปร์ นอกจากนี้ยังมี ดร. Hiroko Kawasaki จาก NITE ประเทศญี่ปุ่น และ ดร. Jung-Sook Lee จาก Korea Research Institute of Bioscience and Biotechnology ประเทศเกาหลีใต้ ผู้เป็นหัวแรงหลักดูแลคลังจุลันทรีย์ระดับประเทศ นั่นคือ NBRC และ KCTC ตามลำดับ วิทยากรทั้งสามได้บรรยายถึงประสบการณ์การจัดการคลังทรัพยากรชีวภาพ, อุปสรรคที่ต้องประสบระหว่างเส้นทางการดำเนินงาน, การจัดการแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างธนาคารชีวภาพ นักวิจัย แพทย์ผู้เก็บตัวอย่าง รัฐบาล บริษัทในธุรกิจยาและการแพทย์ ภาคสังคมโดยรวม รวมไปถึงมาตรฐาน, จริยธรรม, และกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับคลังทรัพยาชีวภาพและธนาคารชีวภาพสำหรับตัวอย่างวิจัยทางการแพทย์

หลังจากการบรรยาย วิทยากรและผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันอย่างใกล้ชิด ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านตระหนักถึงความสำคัญและมีความเข้าใจถึงการดำเนินงานเพื่อสร้างเครือข่ายคลังชีววัสดุทางการแพทย์มากขึ้น การประชุมครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่มีการหารือเรื่องคลังทรัพยากรชีวภาพสำหรับงานวิจัยทางการแพทย์ครอบคลุมระดับการดำเนินงาน, มาตรฐาน, กฏหมายและจริยธรรม ในอนาคตประเทศไทยของเราอาจมีคลังชีววัสดุระดับประเทศที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่นักวิจัยทางการแพทย์ เป็นตัวเร่งให้เกิดการสร้างสรรค์งานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ งานประชุมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ V-Resource “ศูนย์เครือข่ายคลังทรัพยากรชีวภาพและสารสนเทศเพื่อการวิจัยและพัฒนาวัคซีนของประเทศ” ที่สนับสนุนโดยสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)