Event

Event

ในวันที่ 27-28 มิถุนายน 2561คณะวิทยากรจากศูนย์ชีววัสดุประเทศไทย (TBRC) ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ได้ร่วมมือกับองค์การเภสัชกรรม จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ iCollect Workshop ณ องค์การเภสัชกรรม ถ. พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าร่วมอบรม 15 ท่านได้ทดลองใช้โปรแกรม iCollect ซึ่งเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับจัดการข้อมูลคลังชีววัสดุที่ TBRC ได้พัฒนาขึ้น ผู้เข้าร่วมอบรมเห็นว่า iCollect มีฟีเจอร์สำคัญที่ช่วยให้การจัดการคลังชีววัสดุเป็นไปอย่างสะดวกและเป็นระเบียบเรียบร้อย นอกจากนี้ องค์การเภสัชกรรมยังได้วางแผนร่วมกับคณะทำงานของ TBRC เพื่อประสานงานติดตั้งระบบข้อมูลกลาง iCollect สำหรับคลังชีววัสดุองค์การเภสัชกรรมซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกแก่การใช้งาน เช่น การทำรายงานตาม พรบ.