Network > สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

sample-image สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข เป็นหน่วยงานมีฐานะเทียบเท่ากองในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตั้งอยู่เลขที่ 88/7 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 โดยรวมสถาบันวิจัยไวรัส สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข (เดิม) กองพยาธิวิทยาคลินิก กองกีฏวิทยาทางการแพทย์ และส่วนหนึ่งของกองพิษวิทยาตามราชกิจจานุเบกษา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข มีอำนาจหน้าที่ตามระบุในราชกิจจานุเบกษา ฉบับที่ ๔ เล่ม ๑๒๖ ตอนที่ ๙๘ ก หน้า ๗๔ (ข้อ ๒๑) ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ ดังนี้ เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข และห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา ให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการและตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการทางด้านชันสูตรโรค ได้แก่ แบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา พาราสิต ทางด้านสุขภาพ ได้แก่ โรคทางพันธุกรรม พิษวิทยา ชีวเคมี ทางด้านคุ้มครองผู้บริโภค ได้แก่ ตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์กำจัดพาหะนำโรคและให้บริการการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ รวมทั้ง การให้บริการเชื้อ/สารมาตรฐาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จะดำเนินการบริหารงานภายในหน่วยงาน ให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานที่องค์กรนำมาใช้เป็นไปตามความต้องการและความคาดหวังของผู้ใช้บริการทั้งภายในและภายนอก หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานรับรอง และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์คุณภาพของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

Contact

คุณนันทวรรณ เมฆา
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

88/7 บำราศนราดูร ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

Tel : 0-2951-0000,0-2589-9850-8
Fax : 0-25915974,0-2591-5449
Email : thainih@dmsc.mail.go.th
Website : http://nih.dmsc.moph.go.th/