Network > ศูนย์ชีววัสดุประเทศไทย (Thailand Bioresource Research Center)

sample-image ศูนย์ชีววัสดุประเทศไทย (Thailand Bioresource Research Center หรือ TBRC) ถูกจัดตั้งขึ้นภายใต้ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (สวทช.) เพื่อเป็นศูนย์การจัดการชีววัสดุที่ได้ผ่านการศึกษาวิจัยจากนักวิจัย สวทช. สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย และหน่วยงานต่างๆทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้บริการแก่ภาครัฐและอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังมีการให้บริการรับฝากเก็บชีววัสดุแบบไม่เผยแพร่ (Safe deposit) และเพื่อการยื่นจดสิทธิบัตร (Patent deposit) การบริการด้านเทคนิคการเก็บรักษาจุลินทรีย์ คัดแยกและจัดจำแนกชนิดจุลินทรีย์ การบริการ Catalogue hosting และทำธุรกรรมออนไลน์เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงชีววัสดุที่เก็บรักษาที่หน่วยงานเครือข่ายต่างๆ รวมถึงการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายชีวภาพ

TBRC ดำเนินการโดยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ตลอดจนมีความพร้อมด้านเครื่องมือ สถานที่ และระบบการเก็บรักษาและการให้บริการชีววัสดุที่ได้การรับรองมาตรฐาน ISO9001 มีระบบคลังเก็บรักษาและคลังสำรองที่มีความปลอดภัยสูง เพื่อป้องกันชีววัสดุสำคัญจากภัยพิบัติต่างๆ

TBRC มุ่งเน้นการทำงานร่วมกันแบบภาคีเครือข่ายเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการศึกษาวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์ชีววัสดุในระดับประเทศและระดับนานาชาติ โดยมีความร่วมมือกับเครือข่ายต่างๆ ได้แก่
- เครือข่ายศูนย์เก็บรักษาจุลินทรีย์แห่งประเทศไทย (TNCC)
- ASEAN Network on Microbial Utilization: AnMicro)
- Asian Consortium for the Conservation and Sustainable Use of Microbial Resources (ACM)
- Asian Network of Research Resource Centers (ANRRC)
- World Federation for Culture Collections (WFCC)
- World Data Center for Microorganisms (WDCM)
- เครือข่ายฐานข้อมูลจุลินทรีย์อาเซียน ASEAN Microbial Database
- Natural Product Drug Discovery Network (NPDD) under APAC Drug Alliance Expert Working Group (DA-EWG) and Japan Pharmaceutical Manufacturer Association (JPMA)

ประเภทชีววัตถุที่จัดเก็บ
1. จุลินทรีย์ ได้แก่ แบคทีเรีย รา ยีสต์ โพรทิสต์ ที่คัดแยกและฝากเก็บรักษาโดยนักวิจัย สวทช. หน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ
2. แอนติบอดีสำหรับการทดสอบเชื้อโรคพืช (Antibodies)
3. เวกเตอร์และโฮสต์สำหรับใช้ในงานวิจัยด้านพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล (Vector and Host)
4. ไวรัส เซลล์ไลน์ พลาสมิด ที่วิจัยและฝากเก็บรักษาโดยหน่วยงานเครือข่ายคลังทรัพยากรชีวภาพและสารสนเทศเพื่อการวิจัยและพัฒนาวัคซีนของประเทศ (V-resource)

สถานะปัจจุบัน
TBRC ให้บริการเกี่ยวกับชีววัสดุแบบครบวงจร เพื่อสนับสนุนการศึกษาวิจัยและพัฒนาในระดับประเทศและนานาชาติ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดการให้บริการด้านต่างๆ ได้จากเว็บไซต์ของ TBRC (www.tbrcnetwork.org)

Contact

ดร. ลิลี่ เอื้อวิไลจิตร
ผู้อำนวยการศูนย์ชีววัสดุประเทศไทย

อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 (อาคาร B, ชั้น 8)
143 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

Tel : +66 (0) 2117 8000
Fax : +66 (0) 2117 8003
Email : tbrcinfo@biotec.or.th
Website : http://www.tbrcnetwork.org/