Network > ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน, สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล, มหาวิทยาลัยมหิดล (Center for Vaccine Development, Institute of Molecular Biosciences, Mahidol University)

sample-image ใน พ.ศ. 2523 มหาวิทยาลัยมหิดล ให้จัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน ในสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ปัจจุบัน คือ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล) มหาวิทยาลัยฯ ได้มอบหมายภาระหน้าที่งานประดิษฐ์นวัตกรรมวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อที่นำโดยแมลง ที่เป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศ มีการออกแบบก่อสร้างอาคารวิจัยหลักและอาคารสนับสนุน ได้แก่ อาคารสัตว์ทดลอง อาคารจ่ายน้ำคุณภาพ และอาคารกีฏวิทยา ในการนี้รัฐบาลอิตาลีได้บริจาคอุปกรณ์วิทยาศาสตร์เพื่อใช้ในการทำการวิจัยวัคซีนและอุปกรณ์เกี่ยวกับ pilot production ทำให้สามารถดำเนินงานในภาระหน้าที่จากห้องปฏิบัติการไปสู่งานทดสอบประสิทธิภาพในคนระยะที่ 1 ได้เป็นผลสำเร็จ
ตลอดระยะเวลา 40 ปี หน่วยงานได้ตั้งเป้าหมายในการพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออกเด็งกี่ชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ (Live attenuated dengue 1-4 vaccines) เป็นวัคซีนชนิดแรก ในการนี้จำเป็นต้องพัฒนาห้องปฏิบัติการทดลองทั้งด้าน Virology และ Immunology ควบคู่ไปกับงานพัฒนาวัคซีน ต่อมามีการนำนวัตกรรมที่เกิดขึ้นไปผลิตในระดับ Pilot scale รวมทั้งการทำ clinical trials ในอาสาสมัครผู้ใหญ่และผู้เยาว์ ท้ายสุดได้มีการมอบสิทธิบัตรการผลิตซึ่งเป็นของมหาวิทยาลัยมหิดลให้แก่บริษัทต่างประเทศ ต่อมาหน่วยงานได้ขยายขอบข่ายงานวิจัยไปสู่การพัฒนาวัคซีนชนิดอื่น ๆ เป็นลำดับถัดไป อาทิวัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี
ตลอดช่วงเวลาดังกล่าวได้มีการสร้างเครือข่ายงานวิจัยออกสู่ระดับสากล ทำให้มีการเชื่อมโยงงานวิจัยกับหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ มีการตั้งโจทย์วิจัยร่วมกันเพื่อทำการค้นคว้าหาคำตอบ ส่งผลให้ผู้วิจัยสามารถสร้างองค์ความรู้ทั้งด้านการพัฒนานวัตกรรมวัคซีนชนิดต่าง ๆ รวมทั้งงานพัฒนาการตรวจวินิจฉัยโรคโดยอาศัยคลังชีววัตถุที่ได้เก็บรวบรวมไว้ ได้มีการเชื่อมโยงนำชีววัตถุดังกล่าวจากคลังเก็บของหน่วยงานไปใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กรระหว่างประเทศหลายแห่ง อาทิ การเป็น Reference Laboratory ด้าน Dengue และ Japanese encephalitis ขององค์การอนามัยโลก (WHO/TDR), The National Institute of Biological Standards and Control (NIBSC) ประเทศอังกฤษ, the Center for Diseases Control, Atlanta, USA เป็นต้น

ประเภทชีววัตถุที่จัดเก็บ
1. สายพันธุ์ต่าง ๆ ของ Candidate vaccine viruses ที่หน่วยงานพัฒนาขึ้นมา
2. เซรุ่มของอาสาสมัครที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อนำโดยแมลง รวบรวมจากทั้งภายใน/ภายนอกประเทศ
3. เชื้อไวรัสชนิดต่าง ๆ ที่แยกได้จากคนไข้ในประเทศไทยในรอบ 10-20 ปี
4. ธนาคารเซรุ่มสำหรับอ้างอิง ใช้ในการปฏิบัติงานในห้องทดลองเพื่อการประเมินคุณภาพวัคซีน

สถานะปัจจุบัน
ขณะนี้หน่วยงานกำลังรวบรวมจัดเก็บชีววัตถุให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากการนำชีววัตถุดังกล่าวไปใช้ ทั้งนี้จะมีการพิจารณาเรื่องที่ร่วมมือในแต่ละกรณี ตามความเหมาะสมต่อไปเพื่อประโยชน์ร่วมกันของทุกฝ่าย

Contact

ศ. เกียรติคุณ ดร. นพ.สุธี ยกส้าน
ที่ปรึกษาศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน

25/25 ถ. พุทธมณฑลสาย 4 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170

Tel : 02 4410190
Fax : 02 4419336
Email : sutee.yok@mahidol.ac.th
Website : http://www.mb.mahidol.ac.th/th/center-for-vaccine-development/