Network > สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (National Vaccine Institute)

sample-image บริหารจัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนให้มีสมรรถนะสูง เอื้อต่อการพัฒนาวัคซีนของประเทศ สนับสนุน และผลักดันให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นอย่างครบวงจรและได้มาตรฐานสากล ส่งเสริมและขับเคลื่อนให้หน่วยงานเครือข่ายสามารถบูรณาการศักยภาพเพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์วัคซีนที่ได้มาตรฐานสากล พัฒนาและบริหารจัดการองค์ความรู้ด้านวัคซีน

Contact

ดร.อัญชลี ศิริพิทยาคุณกิจ
นักวิชาการวัคซีนเชี่ยวชาญพิเศษ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ

อาคาร 4 ชั้น 5 ตึกสถาบันบำราศนราดูร เลขที่ 38 ซอยติวานนท์ 14 ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

Tel : 02-580-9729-31
Fax : 02-580-9732
Email : nvi@nvi.mail.go.th
Website : http://www.nvi.go.th/